nagłówekBACK to IndexO NAS / ABOUT


Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja zawiązało się w 2009 roku z inicjatywy osób organizujących Festiwal Sztuka i Dokumentacja, który odbywał się co roku w Łodzi (do 2014 roku). Stowarzyszenie jest załozycielem czasopisma naukowego Sztuka i Dokumentacja, którego było wydawcą do 2017 roku. Od roku 2018 wydawcą jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Celem czasopisma jest publikowanie wyników badań nad sztuką współczesną oraz materiałów źródłowych. Stowarzyszenie gromadzi archiwum dokumentacji, które może być wykorzystywane do działalności naukowej, edukacyjnej i promocyjnej.
Członkami stowarzyszenia są osoby aktywnie zajmujące się sztuką współczesną: artyści różnych mediów, kuratorzy, krytycy i historycy sztuki oraz wykładowcy akademiccy.


Art & Documentation Association was founded in 2009 from the initiative of the organisers of the Art and Documentation Festival, which took place every year in Lodz (until 2014). The Association is a founder of a peer-reviewed, scholarly journal Art and Documentation and its publiser until 2017. Since 2018 its publisher become Academy of Fine Arts in Gdansk. The aim of the journal is to publish the results of contemporary art research and primary sources. The Association collects art documentation for the purposes of education, research and promotion.
The members of the association are people actively engaged in contemporary art: artists of various media, curators, art critics and historians and academic teachers.BACK to Index