nagłówek
kontakt
statut

Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja zawiązało się w 2009 roku z inicjatywy osób organizujących Festiwal Sztuka i Dokumentacja, który odbywał się co roku w Łodzi (do 2014 roku). Stowarzyszenie jest załozycielem czasopisma naukowego Sztuka i Dokumentacja, którego było wydawcą do 2017 roku. Od roku 2018 wydawcą jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Celem czasopisma jest publikowanie wyników badań nad sztuką współczesną oraz materiałów źródłowych. Stowarzyszenie gromadzi archiwum dokumentacji, które może być wykorzystywane do działalności naukowej, edukacyjnej i promocyjnej. Członkami stowarzyszenia są osoby aktywnie zajmujące się sztuką współczesną: artyści różnych mediów, kuratorzy, krytycy i historycy sztuki oraz wykładowcy akademiccy.

Obecnie członkami Stowarzyszenia są: Łukasz Guzek, historyk sztuki i krytyk sztuki, wykłada w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, red. nacz. czasopisma Sztuka i Dokumentacja. Ryszard W. Kluszczyński, specjalista od sztuki nowych mediów, wykłada na Uniwersytecie Łódzkim. Tomasz Komorowski, artysta i kurator, pracuje w Muzeum Kinematografii w Łodzi, wykłada w PWSFTiTV w Łodzi. Tomasz Załuski, kulturoznawca, wykłada w Uniwersytecie Łódzkim. Adam Klimczak, artysta, współorganizator kolejnych edycji Konstrukcji w Procesie, pracuje w Muzeum Miasta Łodzi; wraz z Jerzym Grzegorskim (artysta fotografik) prowadzi Galerię Wschodnia w Łodzi. Norbert Trzeciak, artysta, fotografik, projektant graficzny. Małgorzata Kaźmierczak historyczka, tłumaczka j.ang., prowadzi portal anglojęzyczny www.livinggallery.info. Justyna Aulak, artystka. Katarzyna Ruszkowska, artystka. Artur Chrzanowski, artysta, wykłada w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jolanta Wagner, artystka, wykłada w Akademii Sztuk Pięknyh w Łodzi. Justyna Jakóbowska, artystka. Od 2017 roku w ramach Stowarzyszenia działa grupa kobieca Frakcja, którą tworzą: Anka Leśniak, artystka i historyczka sztuki, wykłada w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Aurelia Mandziuk, artystka grafik, wykłada na Politechnice Łódzkiej i w Akademii Sztuki w Szczecinie. Ewa Bloom Kwiatkowska, artystka, wykłada w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jolanta Rudzka-Habisiak, artystka, wykłada w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Marta Ostajewska, artystka. Monika Czarska, artystka, wykłada w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Izabela Maciejewska, artystka.


Art & Documentation Association was founded in 2009 from the initiative of the organisers of the Art and Documentation Festival, which took place every year in Lodz (until 2014). The Association is a founder of a peer-reviewed, scholarly journal Art and Documentation and its publiser until 2017. Since 2018 its publisher become Academy of Fine Arts in Gdansk. The aim of the journal is to publish the results of contemporary art research and primary sources. The Association collects art documentation for the purposes of education, research and promotion. The members of the association are people actively engaged in contemporary art: artists of various media, curators, art critics and historians and academic teachers.

Current members of the Association: Lukasz Guzek, art historian and critic, lecturer at the Academy of Fine Arts in Gdansk, editor-in-chief of the Art and Documentation journal. Richard W. Kluszczynski, new media art specialist, teaches at the University of Lodz. Tomasz Komorowski, artist and curator, works in the Film Museum in Lodz and teaches at the PWSFTiTv (Film School) in Lodz. Adam Klimczak, artist and co-organizer of several editions of the Construction in Process; together with Jerzy Grzegorski (photographer) they run the Wschodnia Gallery. Norbert Trzeciak, artist, photographer, graphic designer. Malgorzata Kazmierczak, historian, English translator, runs www.livinggallery.info. Justyna Aulak, artist. Katarzyna Ruszkowska, artist. Artur Chrzanowski, artist, works at the Academy of Fine Arts in Lodz. Justyna Jakóbowska, artist. Since 2017 inside the Association a feminist group Frakcja has been formed by: Anka Leśniak, artist and art historian, teaches at the Academy of Fine Arts in Gdansk. Aurelia Mandziuk, artist and graphic, teaches at the Polytechnic in Lodz and Academy of Art in Szczecin. Ewa Bloom Kwiatkowska, artist, teaches in The Academy of Fine Arts in Lodz. Jolanta Rudzka-Habisiak, artist, teaches in The Academy of Fine Arts in Lodz. Marta Ostajewska, artist. Monika Czarska, artist, teaches in The Academy of Fine Arts in Lodz. Izabela Maciejewska, artist.

członkowie

Łukasz Guzek

członek założyciel
prezes

Adam Klimczak

członek założyciel
wice prezes

Anka Leśniak

członek założyciel
skarbnik
Frakcja

Aurelia Mandziuk

członek założyciel
sekretarz
Frakcja

Katarzyna Ruszkowska

członek zwyczajny
sekretarz

Norbert Trzeciak

członek założyciel
komisja rewizyjna

Jerzy Grzegorski

członek założyciel
komisja rewizyjna

Justyna Aulak

członek zwyczajny
komisja rewizyjna

Ryszard W. Kluszczyński

członek założyciel

Tomasz Komorowski

członek założyciel

Małgorzata Kaźmierczak

członek zwyczajny

Artur Chrzanowski

członek zwyczajny

Justyna Jakóbowska

członek zwyczajny

Tomasz Załuski

członek zwyczajny

Ewa Bloom Kwiatkowska

członek zwyczajny
Frakcja

Jolanta Rudzka-Habisiak

członek zwyczajny
Frakcja

Jolanta Wagner

członek zwyczajny

Marta Ostajewska

członek zwyczajny
Frakcja

Monika Czarska

członek zwyczajny
Frakcja

Izabela Maciejewska

członek zwyczajny
FrakcjaKRS 0000328118
REGON 100706010
NIP 7252005360Stowarzyszenie przeznacza wszystkie donacje na realizację projektów artystycznych i badania naukowe nad sztuką współczesną.

The Association uses all donations to complete art projects and conduct scholarly research on contemporary art.