Festiwal Sztuka i Dokumentacja | Art & Documentation Festival
logo stowarzyszenia pismo Sztuka i Dokumentacja
o nas
about
idea zasady uczestnictwa
rules of participation
archiwum
archive
kontakt
contact
mapa strony
site mapfacebook


Follow FestivalSiD on Twitter

Festival news - Scroll down for English version -

5 FESIWAL SZTUKA I DOKUMENTACJA

25 kwietnia - 17 maja 2013 ŁÓDŹ

wystawy / pokazy performance / pokazy filmowe / sympozjaZbliża się 5 - jubileuszowa już edycja Festiwalu Sztuka i Dokumentacja. Festiwal tradycyjnie ma miejsce w Łodzi _ mieście z silnymi tradycjami sztuki awangardowej, często opartej na filmie oraz fotografii. W ramach festiwalu przygotowaliśmy wystawy, pokazy filmowe oraz część teoretyczną w postaci sympozjów i konferencji.

Serdecznie Zapraszamy!

organizator: Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja
partnerzy: Stowarzyszenie Topografie - PREXER Miejski Punkt Kultury UŁ, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Kinematografii, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Łódzki Dom Kultury, Poleski Ośrodek Sztuki, Galeria Wschodnia, Galeria Wymiany, Ośrodek Działań Artystycznych ODA w Piotrkowie Trybunalskim.

Festiwal współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Łodzi

PROGRAM 5 FESTIWALU SZTUKA I DOKUMENTACJA - ŁÓDŹ

25 kwietnia 2013 (czwartek)

PERORMANCE I POWTÓRZENIE
Muzeum Sztuki, ms2
ul. Ogrodowa 19
godz.16.30-19.30
sala konferencyjna

pokaz dokumentacji, w wyborze i z komentarzem Tomasza Załuskiego, oraz panel dyskusyjny z udziałem Kamila Wnuka, Ewy Wójtowicz i Tomasza Załuskiego.
czytaj więcej


SZTUKA-OBIEKT-ZAPIS 5
Miejski Punkt Kultury Prexer-UŁ
ul. Pomorska 39
godz.20.00
kuratorka: Anka Leśniak
współpraca: Przemysław Górski, Stowarzyszenie Topografie
czytaj więcej

26 kwietnia (piątek)

JESZCZE INNA KSIĄŻKA
Galeria Wymiany
al. Piłsudskiego 7/29
godz. 16.00-18.00
kurator: Józef Robakowski

Intencją kuratora jest pokazanie wielu unikalnych wydawnictw autorskich, ktore przez swą ascezę poszerzają pole rozumienia książki artystycznej.


Adam Klimczak - POTRÓJNE WIDZENIE
Galeria Wschodnia
ul. Wschodnia 29/3
godz.20.00
czytaj więcej

Podczas wernisażu w Galerii Wschodniej zostanie pokazany również projekt Moniki Drożyńskiej "Haft Miejski" oraz zainaugurowany zostanie projekt Marcina Polaka "Artyści 2013", w ramach którego autor będzie fotografował postacie związane z łodzkim środowiskiem artystycznym.

27 kwietnia (sobota)

UDERZENIE SZTUKI
Muzeum Kinematografii
godz.17.00 _ 19.00
kuratorzy: Tomasz Komorowski, Józef Robakowski
czytaj więcej


INDEXICAL PERFORMANCE
Łódzki Dom Kultury
Kino Kameralne ŁDK
ul. Traugutta 18
godz. 19.30 -22.00
prowadzenie: Łukasz Guzek
czytaj więcej

6 maja

A SPACE FOR LIVE ART. OPENING THE NOTHING
Ośrodek Działań Artystycznych
ul. Sieradzka 8, Piotrków Trybunalski
kuratorka: Beatrice Josse
6-19 maja 2013

Otwarcie niczego albo jak sztuka żywa staje się wyzwaniem dla archiwów, a archiwa dla sztuki performance. Więcej o wystawie nawww.odaart.pl


ARTYŚCI Z KOREI POŁUDNIOWEJ W ŁODZI

W maju będziemy gościć w Łodzi artystów z Korei Południowej. Koreańscy artyści związani są z organizacją Unesco A.poRT. Zajmują się m.in. Performance, sztuką instalacji, fotografią, malarstwem. Celem ich wizyty w Polsce jest nawiązanie kontaktu z organizacjami non-profit zajmującymi się sztuką. W ramach ich pobytu w Łodzi będzie miała miejsce wspólna wystawa koreańskich i polskich artystów oraz konferencja poświęcona sposobom funkcjonowania miejsc sztuki non-profit w Polsce i w Korei.

09 maja 2013(czwartek)

NAME OF THE FATHER? NAME OF THE MOTHER!
(część 1)

Domek Ogrodnika
Park Źródliska
godz.18.00

NAME OF THE FATHER? NAME OF THE MOTHER!
(część 2)

Galeria Wschodnia
ul.Wschodnia 29/3
godz.19.30
wystawa i pokazy performance artystów związanych z koreańską organizacją Unesco A.poRT oraz Stowarzyszeniem Sztuka i Dokumentacja.
artyści: KOREA: Lee Tal, Ha Jinsoo, Kim Giyong, Moon Jeaseon, Kim Hanbyul, Lee Soyoung, Pak Chungui, Shin Eonil, Sung Neungkyung
POLSKA: Justyna Aulak, Maciej Bohdanowicz, Monika Drożyńska, Justyna Jakóbowska, Adam Klimczak, Antoni Karwowski, Tomasz Komorowski, Norbert Trzeciak, Ela Wysakowska-Walters
kuratorka: Kim Hanbyul
współpraca: Anka Leśniak, Adam Klimczak czytaj więcej

13 maja (poniedziałek) 2013

NON-PROFIT ART SPACES Icheon - Lodz
godz.11.00-15.00 Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi ul. Franciszkańska 76/78

Art & Documentation Festival
April 25 - May 17 2013 LODZ
exhibitions/performance shows/film shows/symposiaA fifth, jubilee Art and Documentation Festival is coming. The festival as usual takes place in Lodz - a town which has strong avant-garde art tradition, often based on film and photography. For the festival we prepared exhibitions, film shows and a theoretical part in the form of symposia and conferences.

organiser: Art and Documentation Association
partners: Topografie Association, PREXER Miejski Punkt Kultury UŁ, Art Museum in Lodz, Film Museum, Academy of Fine Art in Lodz, Łódzki Dom Kultury, Poleski Ośrodek Sztuki, the Wschodnia Gallery, the Exchange Gallery, Ośrodek Działań Artystycznych ODA in Piotrkow Trybunalski

The Festival is co-sponsored by the City of Lodz

PROGRAM OF THE 5TH ART AND DOCUMENTATION FESTIVAL

April 25th (Thursday)

PERORMANCE AND REPETITION

Art Museum, ms2
19 Ogrodowa St.
4:30 pm - 7:30 pm
conference room

A show of documentation chosen and commented by Tomasz Zaluski and a discussion panel with Kamil Wnuk, Ewa Wojtowicz and Tomasz Zaluski.
czytaj więcej


ART-OBJECT-REGISTRATION 5
Miejski Punkt Kultury Prexer-UŁ
39 Pomorska St.
8 pm

Curator: Anka Leśniak
Collaboration: Przemysław Górski, Topografie Association

read more

April 26th (Friday)

ANOTHER TYPE OF A BOOK
Exchange Gallery,
7 Piłsudskiego Avenue Apt. 29
4-6 pm
curator: Józef Robakowski

The intention of the curator is showing many unique publications, which through their ascetic look broaden the field of understanding what an artistic book is.

Adam Klimczak - TRIPLE VISION
The Wschodnia Gallery
29 Wschodnia St. Apt. 3
8 pm

read more

During the opening in the Wschodnia Gallery we will show Monika Drożyńska's project "Urban Embroidery". The opening in Wschodnia Gallery is also an opportunity to participate in Marcin Polak's project "the Artists". The author will make a photo-portraits of people connected with artistic milieu of Lodz.

April 27th (Saturday)

ART HIT
Film Museum
5-7 pm
curators: Tomasz Komorowski, Józef Robakowski

read more

INDEXICAL PERFORMANCE
Łódzki Dom Kultury
Kino Kameralne ŁDK
18 Traugutta St.
7:30 pm - 10 pm

host: Łukasz Guzek
read more

May 6th (Monday)

A SPACE FOR LIVE ART. OPENING THE NOTHING
Ośrodek Działań Artystycznych
8 Sieradzka St., Piotrków Trybunalski
curator: Beatrice Josse
May 6th-19th 2013

Opening the nothing or how live art becomes a challenge for archives and archives for performance art More about the exhibition at: www.odaart.pl


THE ARTISTS FROM SOUTH KOREA IN LODZ

In May, we will host the artists from South Korea in Lodz. Korean artists are associated with the organization of Unesco A.poRT. They deal with such genres as performance art, installation art, photography and painting. The purpose of their visit is to develop relations between Polish and Korean non-profit organizations involved in art. As part of their stay in Lodz will be held a collective exhibition of Korean and Polish artists and a conference concerning non-profit arts spaces in Poland and Korea.

May 9th, (Thuersday)


NAME OF THE FATHER? NAME OF THE MOTHER!
(part 1)

Domek Ogrodnika (Gardener'S House)
Park Źródliska
6 p.m

NAME OF THE FATHER? NAME OF THE MOTHER!
(part 2)

Wschodnia Gallery
29/3 Wschodnia
7.30 p.m the exhibition and performance sets of artists connected with korean organisation Unesco A.poRT and Art & Documentation Association
artist: KOREA: Lee Tal, Ha Jinsoo, Kim Giyong, Moon Jeaseon, Kim Hanbyul, Lee Soyoung, Pak Chungui, Shin Eonil, Sung Neungkyung
POLAND: Justyna Aulak, Maciej Bohdanowicz, Monika Drożyńska, Justyna Jakóbowska, Adam Klimczak, Antoni Karwowski, Tomasz Komorowski, Norbert Trzeciak, Ela Wysakowska-Walters
curator: Kim Hanbyul
collaboration: Anka Leśniak, Adam Klimczak read more

May 13th(Monday)

NON-PROFIT ART SPACES Icheon - Lodz

11am - 3pm
The Academy of Fine Art in Lodz, Visual Arts Department
76/78 Franciszkańska St.


Łódź Kreuje


miejsca festiwalu
festival veues


Galeria Wschodnia

Muzeum Sztuki

Galeria Wymiany

Prexer

Muzeum Kinematografii

Łódzki Dom Kultury


partnerzy
partners


Prexer

Osrodek Działań Artystycznych

Poleski Ośrodek Sztuki

Hostel LaGranda


patroni medialni
media patronage


Arteon

O.pl

Living Gallery

Plaster Łódzki

Łódź-art

Kalejdoskop

Reymont

Radio Żak

IRKA

Valid XHTML 1.0 Transitional