Festiwal Sztuka i Dokumentacja | Art & Documentation Festival
logo stowarzyszeniapismo Sztuka i Dokumentacja
o nas
about
idea zasady uczestnictwa
rules of paricipation
archiwum
archive
kontakt
contact
mapa strony
site map
<<< back


facebook


Follow FestivalSiD on Twitter

The Festival's Idea - Scroll down for English version

Festiwal Sztuka i Dokumentacja - IDEA FESTIWALU

IDEA OGÓLNA

Dokumentowanie sztuki nabrało szczególnego znaczenia wraz z pojawieniem się awangardowego dzieła sztuki, które jest nieorganiczne (według Peter Burger "Teoria awangardy"). Wywodzi swoje formy z kolażu, montażu (fotomontażu, montażu filmowego). Jest powiązane z przestrzenią realną (environment, instalacje), bądź oparte na czasie (akcji na żywo), wreszcie jest konceptualną ideą. Jego cechą jest hybrydalność form i ambiwalencja znaczeń. Współczesne dzieła sztuki nadal korzystają z dziedzictwa awangard. Dokumentowanie tego rodzaju dzieł jest częścią procesu kształtowania form i tworzenia znaczeń. Dokumentacja zyskuje dużą autonomię. Nie tylko daje świadectwo (nadal), ale też stanowi kolejną warstwę dzieła sztuki. Zarazem ta właśnie sytuacja otwiera nowe perspektywy. Dokumentacja nie oznacza li tylko odtworzenia. Dokumentalista może dodać coś do sztuki.

CEL

Festiwal "Sztuka i Dokumentacja" jest ukierunkowany na dwie grupy celów.
1. Szeroko rozumianą refleksję nad zagadnieniem dokumentacji, prowadzoną zarówno przez praktyków jak i teoretyków. Ramy refleksji obejmują zarówno zagadnienie związku sztuki i dokumentacji, oraz użycie form dokumentu i rzeczywistości nieprzetworzonej w historii sztuki awangard XX wieku, jak i dyskusję nad charakterem relacji łączących dziś sztukę i dokumentację (dokumentowanie), stanowiącym jedno wiodących zagadnień sztuki współczesnej.
2. Tworzenie baz danych sztuki. Wystawy festiwalowe pokazują rozmaite sposoby wykonywania i prezentowania dokumentacji sztuki. Służą one także wymianie doświadczeń, mają więc charakter warsztatowy i edukacyjny. Organizowanie festiwalu służy gromadzeniu dokumentów sztuki w celach badawczych, poznawczych, do wykorzystania przez naukowców i nauczycieli akademickich, oraz krytyków sztuki i dziennikarzy.

SPOSOBY REALIZACJI

Ogólnie: Festiwal "Sztuka i dokumentacja" dotyczy wszelkich aspektów dokumentacji sztuki: dokument filmowy, dokument fotograficzny, strona internetowa, tekst/esej krytyczny, wydawnictwo multimedialne, druki (gazeta, periodyk, katalog), program TV, program radiowy. Festiwal "Sztuka i dokumentacja" odbywa się co roku. Główna wystawa festiwalowa dotyczy dokumentacji wykonanej w roku poprzednim. (W pierwszej edycji '09 dopuszczona została wyjątkowo także dokumentacja z roku 2007.) Inne wystawy festiwalowe mogą podejmować rozmaite tematy związane z dokumentacją sztuki. Prezentacje dokumentacji sztuki są powiązane z wymianą refleksji teoretycznej na temat rozmaitych aspektów zagadnienia dokumentacji sztuki. Wraz z festiwalem uruchamiamy stronę WWW z informacjami o zawartości archiwum i zasadach korzystania ze zgromadzonej dokumentacji sztuki.

Art & Documentation Festival - THE FESTIVAL'S IDEA

GENERAL IDEA

Documenting art gained its particular meaning with the appearance of an avant-garde, non-organic work of art (according to Peter Burger's Theory of the Avant-garde). It derives its forms from collage, montage (photomontage, film montage). It is connected with a real space (environment, installations), or it is based on time (live action), and finally it is a conceptual idea. Its feature is a hybrid of forms and an ambivalence of meanings. Contemporary works of art still use the avant-garde legacy. Making documentation of that kind of work is a part of a process of shaping forms and making meanings. Documentation is gaining its autonomy. Not only does it testify (still), but also makes a next layer of an artwork. At the same time, the situation opens new perspectives. Documentation does not solely mean reconstructing. A documentalist can add something to art.

AIMS

The Art and Documentation Festival has two main purposes.

1. Widely understood reflection on the issue of documentation, led both by practitioners as well as theoreticians. The framework of the reflection includes both the issue of the connection between art and documentation as well as the usage of various documentary forms and an unprocessed reality in the history of 20th century avant-garde, and a discussion on the character of the relationship between art and documentation (documenting) which is one of the leading issues in contemporary art theory.

2. Creation of art databases. Various ways of documenting art and exhibiting the documentation are shown during the festival exhibitions. They also provide a ground for exchanging experiences like during workshops, hence their educational character. Organising the Festival makes it possible to collect art documents for the purpose of research. They are subsequently used by scholars, academic teachers, art critics and journalists.

MODES OF PRODUCTION

Generally: the Art & Documentation Festival focuses on all aspects of art documentation: film, photograph, website, critical text/essay, multimedia or printed publication (newspaper, periodical, catalogue), TV or radio program, etc. The Art & Documentation Festival takes place every year. The main festival exhibition focuses on the documentation completed in a preceding year. Other festival exhibitions can take up various topics associated with art documentation. The presentations of art documentation are connected with the exchange of theoretical reflection on various aspects of the art documentation issue. On the web site there will be information on the archive's content provided, as well as on the ways the collected art documentation can be used by wider public.


miejsca festiwalu
festival veues


Galeria Wschodnia

Muzeum Sztuki

Galeria Wymiany

AHE ART

Muzeum Kinematografii

Łódzki Dom Kultury

Galeria Imaginarium

Osrodek Działań Artystycznych


partnerzy
partners


Czeskie Centrum

Węgierski Instytut Kultury


patroni medialni
media patronage


TVP Kultura

TVP Łódź

Arteon

Krytyka Polityczna

Gazeta Studencka

Radio Żak

Living Gallery

Plaster Łódzki

Łódź-art

Kalejdoskop

IRKA

Valid XHTML 1.0 Transitional