Festiwal Sztuka i Dokumentacja | Art & Documentation Festival
logo stowarzyszeniapismo Sztuka i Dokumentacja
o nas
about
idea zasady uczestnictwa
rules of paricipation
archiwum
archive
kontakt
contact
mapa strony
site map
<<< back


facebook


Follow FestivalSiD on Twitter

Rules of participation - scroll down for English version

Festiwal Sztuka i Dokumentacja - WARUNKI UCZESTNICTWA

Program wystaw, pokazów i zorganizowanych form wymiany myśli jest ustalany
w zależności od zgłoszonych propozycji.

Akceptacji propozycji innych prezentacji festiwalowych dokonuje Komitet Organizacyjny Festiwalu "Sztuka i dokumentacja". Skład Komitetu może się zmieniać.

Komitet Organizacyjny dokonuje wyboru prac na prezentację główną, oraz ustala program festiwalu, wskazuje kierunkowe zagadnienia teoretyczne związane z tematyką sztuki i dokumentacji.

Festiwal Sztuka i Dokumentacja odbywa się co roku.

- dokumentacja sztuki zgłoszona do prezentacji głównej musi dotyczyć zdarzeń,
  które miały miejsce w roku poprzedzającym bieżącą edycję festiwalu.

- inne propozycje prosimy zgłaszać do programu towarzyszącego.

- nie ma ograniczeń ilości oraz formatu nadsyłanych prac, ale nie gwarantujemy,
  że pokazane zostaną wszystkie nadesłane prace.


Zadecydują:
1. możliwości lokalowe;
2. decyzje grupy organizacyjnej.

- dokumentacje fotograficzne powinny zostać nadesłane w formie umożliwiającej
  ich ekspozycję: bez dodatkowej oprawy, podklejone na usztywniającym podłożu,
  lub w formie plansz, czy w standardowych ramach (antyramach).

- dokumentacje filmowe powinny być przygotowane tak, by było możliwe przekopiowanie
  ich na jeden nośnik danych do prezentacji w formie kinowej (preferujemy pliki avi,
  pliki dvd przy kopiowaniu mogą tracić jakość).

- oprócz prac do wystawy głównej i wystaw towarzyszących można nadsyłać więcej
  dokumentacji uzupełniającej bądź innej, w formie elektronicznej lub nie elektronicznej.

- uczestnicy nadsyłają prace na własny koszt.

- po zakończeniu festiwalu prace pozostają w archiwum festiwalu. Prace są odsyłane
  autorom na ich życzenie, na ich koszt.

- prace pozostawione w archiwum festiwalu są wykorzystywane tylko w sposób
  niekomercyjny. Są używane tylko w materiałach festiwalowych oraz udostępniane
  do celów dydaktycznych i naukowo-badawczych.

- dlatego: wraz z pracami należy przesłać oświadczenie wyrażające zgodę na ich
  przekazanie do archiwum i wykorzystywanie w materiałach festiwalowych, oraz
  udostępnianie do celów dydaktycznych i naukowo-badawczych.

- inne użycie tych materiałów wymaga osobnych uzgodnień z autorami prac.

- Komitet Organizacyjny Festiwalu jest odpowiedzialny za przestrzeganie powyższych
  zasad.


Aby wziąć udział w festiwalu wyślij wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem.

Wystawa "Sztuka-Obiekt-Zapis 5":

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 marca 2013.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Oświadczenie do pobrania.

Kontakt do organizatora wystawy:
e.mail: festival@doc.art.pl
tel. (+48) 42 631 50 38Film o sztuce - kategoria historyczna i współczesne środki filmowe:

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 marca 2013.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Oświadczenie do pobrania.

Kontakt do kuratora wystawy:
Tomasz Komorowski, e.mail: t.komorowski@kinomuzeum.plTekst wizualny
Redakcja pisma Sztuka i Dokumentacja:
e.mail: sid@doc.art.plArt and Documentation Festival - RULES OF PARTICIPATION

The festival's program including exhibitions, screenings and exchange of ideas are determined based on the proposals sent.

The Organizational Committee of the Art & Documentation Festival approves proposals to all festival presentations. The Committee members may change.

The Organizational Committee selects the works for the main presentation and schedules all festival events. It appoints the leading theoretical issues associated with the issues of art and documentation.

ART AND DOCUMENTATION FESTIVAL - RULES OF PARTICIPATION - the artwork documentation sent to the main exhibition must present events which took place in the year preceding the current Festival,

- with other proposals please apply to take part in the accompanying events,

- there are no restrictions regarding the number and format of the works sent, but we can't guarantee that all works sent will be exhibited.
This will be determined by:
1. the exhibition possibilities;
2. the decision of the Organizational Committee.

- photographic documentation should be sent in a form suitable for exhibition: without any additional framing, mounted on cardboard, in the form of panels, or in a standard clip frame.

- film documentation should be made in such a way that it is possible to copy it to a common data carrier for the cinema presentation (we prefer .avi files).

- apart from works sent to the main exhibition and accompanying exhibitions one may send more documentation in an electronic or non-electronic form.

- participants send their works at their own expense.

- after the Festival ends, the works remain in the Festival's archive. Works may be sent back to authors if they wish so, but this will be at the authors' own expense.

- works left in the Festival's archive will only be used non-for-profit. They are only used in festival materials and made available for the purposes of education and research.

- therefore: the works should be accompanied by the statement in which the author agrees or disagrees to donate his / her work to the Festival's archive, to use its reproduction in all festival materials, and to make it available for the purposes of education and research.

- different usage of the materials requires special arrangements with the authors.

- the Festival's Organizational Committee is responsible for obeying the above-mentioned rules.

To take part in the festival, please send the completed application form and the agreement.


Exhibition "Art-Object-Registration 5":
Deadline for entry is March 30th 2013.

Application form to download.

Agreement to download.

Contact to the organizer of the exhibition:
e.mail: festival@doc.art.pl
tel. (+48) 42 631 50 38Film on art - historical category and contemporary filming possibilities:

Deadline for entry is March 30th 2013.

Application form to download.

Agreement to download.

Contact to the curator:
Tomasz Komorowski, e.mail: t.komorowski@kinomuzeum.plVisual Text:
Art and Documentation journal's office:
e.mail: sid@doc.art.pl


Urz+/-d Miasta Łodzi


miejsca festiwalu
festival veues


Galeria Wschodnia

Muzeum Sztuki

Galeria Wymiany

Prexer

Muzeum Kinematografii

Łódzki Dom Kultury


partnerzy
partners


Prexer

Osrodek Działań Artystycznych

Poleski Ośrodek Sztuki


patroni medialni
media patronage


Arteon

O.pl

Living Gallery

Plaster Łódzki

Łódź-art

Kalejdoskop

Reymont

Radio Żak

IRKA

Valid XHTML 1.0 Transitional